Ví dụ trong Abaqus – Giá đỡ dưới tải nhiệt và tải cơ học