Ứng dụng công nghệ thông tin & Internet vào quản lý kinh doanh

Anh Thợ Hồ hân hạnh tiếp tục chia sẻ quý bạn thành viên bộ thư viện Video training kỹ năng kinh doanh: Ứng dụng công nghệ thông tin & Internet vào quản lý kinh doanh. Bộ video training bằng tiếng Việt chia sẻ những kiến thức kỹ năng, giúp bạn có thêm những nguồn tri thức mới, áp dụng hiệu quả trong công việc kinh doanh, bán hàng hay quản trị của mình. Anh Thợ Hồ Group chúc các bạn thành công và thắng lợi!!!

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]