Hresult: 0xc8000222 lỗi không thể cài đặt Net Framework

Vui lòng ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ để xem và Download.
(Free)