Thực hành quản lý dự án bằng Microsoft Project

35,000

Đây là bộ video chia sẻ cách để thao tác, thực hành trên phần mềm Microsoft Project để tạo dự án, xây dựng các hạng mục công việc kèm theo tiến độ, tài nguyên….Bộ video chia sẻ kiến thức nền tảng cho một quản lý dự án để sử dụng Project như là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các dự án thực tế.


Danh mục: