Quản lý thầu phụ trong Microsoft Project

35,000

Một trong những đối tượng quan trọng cần xem xét và quản lý hiệu quả đó là Nhà Thầu Phụ trong dự án. Bộ video này: Quản lý thầu phụ trong Microsoft Project sẽ giúp các bạn cách để quản lý các nhà thầu phụ từ khối lượng, tiến độ đến các thông số tương tác khác.


Danh mục: