Quản lý dự án với ngân sách ràng buộc trong Microsoft Project

35,000

Trong bộ video này: Quản lý dự án với ngân sách ràng buộc trong Microsoft Project, kênh ATH chia sẻ quý bạn thành viên cách thức để chúng ta quản lý dự án bằng phần mềm Microsoft Project để quản lý dự án hiệu quả với ngân sách bị ràng buộc.


Danh mục: