Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project Web Application 2013

35,000

Đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về kỹ năng sử dụng Microsoft Project Web Application 2013 để xây dựng và quản lý dự án. Ứng dụng online 24/7, giúp mọi nhà quản lý đều có thể nắm bắt và triển khai các hoạt động quản lý, điều phối dự án hiệu quả.


Danh mục: