Hướng dẫn CSI Safe từ hãng Computers and Structures, Inc.

35,000

Trong phần này, Anh Thợ Hồ chia sẻ bạn bộ video hướng dẫn sử dụng phần mềm CSI SAFE trong phân tích và thiết kế các cấu kiện dạn bản như sàn, móng, hay các cấu kiện chịu uốn như dầm.


Danh mục: