07 Cách sử dụng Báo cáo dự án và xuất dữ liệu trong Microsoft Project

35,000

Bộ video: 07 Cách sử dụng Báo cáo dự án và xuất dữ liệu trong Microsoft Project chia sẻ quý bạn thành viên cách để sử dụng các báo cáo trong Microsoft Project cũng như cách để xuất các dữ liệu trong phần mềm quản lý dự án này


Danh mục: