06 Cách cập nhật tiến độ và trạng thái trong bảng tiến độ dự án

35,000

Trong bộ video 06 Cách cập nhật tiến độ và trạng thái trong bảng tiến độ dự án. ATH mời bạn xem cách để thao tác trên Microsoft Project cập nhật tiến độ và trạng thái của các hạng mục công việc trong bảng tiến độ dự án.


Danh mục: