Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 01

Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2019_Home space

Phòng ngủ

Tuozhe8_2019_Bedroom

Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 01

Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2018_Home space

Phòng ngủ

Tuozhe8_2018_Bedroom

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 03

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 01

Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2017_Home space

Phòng ngủ

Tuozhe8_2017_Bedroom

Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_The best Villa

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 03

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 01

Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_Home space