02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Restaurant

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 03