Cơ sở dữ liệu lớn thứ 2 Việt Nam

  • Lưu trữ và tải dữ liệu không giới hạn.
  • Cần là có, thích là tải
  • Hàng ngàn TB dữ liệu nhiều lĩnh vực đang chờ bạn khám phá.
  • Chia sẻ nhiều dịch vụ, tiện ích uy tín chất lượng !

01_3d scene

01_Exteriors

EXTERIORS NO.010

01_Exteriors

EXTERIORS NO.009

01_Exteriors

EXTERIORS NO.008

01_Exteriors

Exteriors No 007

01_Exteriors

Exteriors No 006

01_Exteriors

Exteriors No 005

01_Exteriors

Exteriors No 004

01_Evermotion

Archinteriors

01_Exteriors

Exteriors No 003

01_Exteriors

Exteriors No 002

01_Evermotion

Archexteriors

01_Exteriors

Exteriors No 001

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 01

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2019_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2019_Bedroom

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 01

03_Phòng khách

Tuozhe8_2018_Living Room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2018_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2018_Bedroom

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 01

03_Phòng khách

Tuozhe8_2017_Living room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2017_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2017_Bedroom

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Restaurant

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 02

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_The best Villa

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 02

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 02

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 01

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 02

03_Phòng khách

Tuozhe8_2016_Living room

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 01

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2016_Bed room

05_Phòng ngủ

Yiye 04_Bed room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2015_Villa and hotel

02_Không gian công cộng

Yiye 03_Public space

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 01

03_Phòng khách

Yiye 03_Living room space

06_Không gian tổng hợp

Yiye 03_Home space

02_Không gian công cộng

360 Design 03_Public space

03_Phòng khách

Tuozhe8_2015_Living room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2015_Home space

04_Phòng ăn - Bếp

Yiye 03_Dining room

05_Phòng ngủ

Yiye 03_Bed room space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2015_Bed room

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 04_Synthetic space No 06

02_Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 02

02_Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 01

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 03_Synthetic space No 05

02_Không gian công cộng

Yiye 02_Office-Hotel-Ktv

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2014_The best design

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 02_Synthetic space No 04

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2014_Public space

02_Không gian công cộng

360 Design 02_public space

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 02_Synthetic space No 03

03_Phòng khách

Tuozhe8_2014_Living room

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 01_Synthetic space No 02

04_Phòng ăn - Bếp

Yiye 02_Dining room

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 01_Synthetic space No 01

05_Phòng ngủ

Yiye 02_Bed room space

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2014_Home space

02_Không gian công cộng

3D66_2019_Teahouse-Cafe

02_Không gian công cộng

3D66_2019_Public space No 02

02_Không gian công cộng

3D66_2019_Public space No 01

02_Không gian công cộng

3D66_2018_Public space No 02

02_Không gian công cộng

3D66_2018_Public space No 01

02_Không gian công cộng

3D66_2017_Public space No 02

02_3d model

01_Building model

Building model No.047

01_Building model

Building model No.046

01_Building model

Building model No.045

01_Building model

Building model No.044

01_Building model

Building model No.043

01_Building model

Building model No.042

01_Building model

Building model No.041

01_Building model

Building model No.040

01_Building model

Building model No.039

01_Building model

Building model No.038

01_Building model

Building model No.037

01_Building model

Building model No.036

01_Building model

Building model No.035

01_Building model

Building model No.034

01_Building model

Building model No.033

01_Building model

Building model No.032

01_Building model

Building model No.031

01_Building model

Building model No.030

01_Building model

Building model No.029

01_Building model

Building model No.028

01_Building model

Building model No.027

01_Building model

Building model No.026

01_Building model

Building model No.025

01_Building model

Building model No.024

01_Building model

Building model No.023

01_Building model

Building model No.022

01_Building model

Building model No.021

01_Building model

Building model No.020

01_Building model

Building model No.019

01_Building model

Building model No.018

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 16

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 15

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 14

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 13

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 12

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 11

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 10

01_Evermotion

3d people

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 09

01_Evermotion

Textures4ever

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 08

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 07

01_Evermotion

Archshaders

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 06

01_Evermotion

Hdmodels cars

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 05

01_Evermotion

Landscapes

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 04

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 03

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 02

02_Bộ trang trí

ATH_Decorative Set No 01

01_Evermotion

Archmodels

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 03

02_Bộ trang trí

Tuozhe8_2018_Decorative Set

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 02

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 01

01_Building model

Building model No.017

03_Nhà sản xuất

01_Evermotion

3d people

01_Evermotion

Textures4ever

01_Evermotion

Tutorials

01_Evermotion

Archshaders

01_Evermotion

Hdmodels cars

01_Evermotion

Landscapes

01_Evermotion

Archinteriors

01_Evermotion

Archexteriors

01_Evermotion

Archmodels

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 01

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2019_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2019_Bedroom

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 01

03_Phòng khách

Tuozhe8_2018_Living Room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2018_Home space

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 03

02_Bộ trang trí

Tuozhe8_2018_Decorative Set

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 02

02_3DSky Pro

3dsky Pro_Bed No 01

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2018_Bedroom

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 01

03_Phòng khách

Tuozhe8_2017_Living room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2017_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2017_Bedroom

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Restaurant

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 02

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_The best Villa

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 02

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 02

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 01

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 01

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 02

03_Phòng khách

Tuozhe8_2016_Living room

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 01

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2016_Home space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2016_Bed room

05_Phòng ngủ

Yiye 04_Bed room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2015_Villa and hotel

02_Không gian công cộng

Yiye 03_Public space

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 01

03_Phòng khách

Yiye 03_Living room space

06_Không gian tổng hợp

Yiye 03_Home space

02_Không gian công cộng

360 Design 03_Public space

03_Phòng khách

Tuozhe8_2015_Living room

06_Không gian tổng hợp

Tuozhe8_2015_Home space

04_Phòng ăn - Bếp

Yiye 03_Dining room

05_Phòng ngủ

Yiye 03_Bed room space

05_Phòng ngủ

Tuozhe8_2015_Bed room

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 04_Synthetic space No 06

02_Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 02

02_Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 01

06_Không gian tổng hợp

Beixuan 03_Synthetic space No 05

02_Không gian công cộng

Yiye 02_Office-Hotel-Ktv

01_Xây dựng kỹ thuật

02_Thư viện cuộc sống

10_Giải trí

Lý nhất đồng

01_Tiện ích công nghệ

Microsoft Office all Versions

01_Tiện ích công nghệ

Cài đặt mật khẩu cho Win 10

01_Tiện ích công nghệ

Tắt hoặc mở Windows Defender

01_Tiện ích công nghệ

On off auto update Win 10

01_Tiện ích công nghệ

Windows cannot be installed…

01_Tiện ích công nghệ

Bộ cài Windows

01_Tiện ích công nghệ

Bộ gõ tiếng Việt và Font chữ

01_Tiện ích công nghệ

Phần mềm xem phim

01_Tiện ích công nghệ

Phần mềm nén File

01_Tiện ích công nghệ

Phần mềm hiệu chỉnh file Pdf

01_Tiện ích công nghệ

IDM

01_Tiện ích công nghệ

Phần mềm dọn rác

10_Giải trí

Hồ sơ công lý

10_Giải trí

Phim bộ Hàn Quốc

10_Giải trí

Star Wars Episode

10_Giải trí

Phim điều tra

10_Giải trí

Hồ sơ trinh sát

10_Giải trí

100 Tù Nhân

10_Giải trí

Bao thanh thien

10_Giải trí

Tế Công

10_Giải trí

Nhất đỏ nhì đen

10_Giải trí

Phim bộ Trung Quốc

10_Giải trí

Bằng chứng thép

10_Giải trí

Thiên long bát bộ

10_Giải trí

Lộc Đỉnh Ký

10_Giải trí

Ỷ thiên kiếm

10_Giải trí

Anh hùng xạ điêu