Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn – Ibuka Masaru

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]