Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2019_Public space No 01

Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2018_Public space No 01

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 03

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2017_Public space No 01

Không gian công cộng

Yiye 04_Restaurant

Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 03

Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 02

Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 01

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 03

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2016_Public space No 01

Không gian công cộng

Yiye 03_Public space

Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 02

Không gian công cộng

Tuozhe8_2015_Public space No 01

Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 02

Không gian công cộng

Beixuan 04_Hotel and Office No 01

Không gian công cộng

Yiye 02_Office-Hotel-Ktv

Không gian công cộng

Tuozhe8_2014_Public space